1. Zwroty

1.1 Zwrot w terminie 14 (czternastu) dni

Kupujący ma prawo, bez podania wyraźnej przyczyny, do jednostronnego rozwiązania umowy zawartej poza siedzibą firmy lub w sposób zdalny i zwrócenia produktu(ów) w terminie 14 (czternastu) dni. Okres 14 (czternastu) dni rozpoczyna się z chwilą otrzymania przez Kupującego, lub osoby trzeciej wyznaczonej przez Kupującego, która nie jest dostawcą/kurierem, towarów zawartych w umowie.

Kupujący jest zoobowiązany do powiadomienia Sprzedającego w terminie 14 (czternastu) dni o decyzji odstąpienia od umowy. Wspomniane działanie może zostać wykonane poprzez zalogowanie się na konto klienta w zakładce: https://account.euro-markt.pl/orders; i skierowania się z prośbą o zwrot. Po złożeniu prośby o zwrócenie towaru, Kupujący otrzyma szczegółowe informacje na temat tego, jak dokonać zwrotu.

Alternatywnie, w celu zwrócenia produktu, Kupujący może również wypełnić formularz zwrotu dostępny tutaj.

Adres zwrotny podany jest w formularzu zwrotu.

Towary uważa się za zwrócone w terminie, jeśli zostaną odesłane przed upływem 14 (czternastego) dnia od daty powiadomienia Sprzedającego przez Kupującego o decyzji odstąpienia od umowy.

Uwaga: Pod adresem zwrotnym wejście jest możliwe tylko dla pracowników zajmujących się dostawą. Nie ma możliwości osobistego odbioru lub wysyłki. Przesyłki, których odbiór należy opłacić nie będą przyjmowane.

Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy z usługą dotyczącą dostawy, z której skorzystał Kupujący w celu zwrotu towaru. Sprzedający zaleca Kupującemu uzyskanie numeru śledzenia przesyłki od firmy kurierskiej. W ten sposób, Kupujący będzie miał pewność, że produkt został dostarczony Sprzedającemu.

Ponadto, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy Kupujący zwróci produkt na zły adres.

Zwrócony produkt musi być w pierwotnym, nienaruszonym stanie i wyposażony w oryginalne etykietki, metki i opakowanie. Dodatkowo, jeśli ma to zastosowanie, produkt powinien zawierać oryginalną dokumentację i akcesoria, które były zawarte w zestawie w momencie dokonywania zakupu.

Niezwykle istotne jest, aby produkt był zwrócony w pierwotnym stanie, bez żadnych widocznych śladów użytkowania lub uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia, że produkt jest uszkodzony lub posiada widoczne ślady użytkowania, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu pieniędzy.

Przestrzegając niniejszych warunków, Kupujący potwierdza, że produkt może być dokładnie sprawdzony i poddany ocenie przez Sprzedającego, w celu ustalenia czy produkt kwalifikuje się do zwrotu. Prawo Sprzedającego do odsprzedaży produktu lub oceny ewentualnych uszkodzeń jest uzależnione od jego pierwotnego stanu.

Jedynie reklamacje, które spełniają wszystkie powyższe warunki zostaną pozytywnie rozpatrzone.

W przypadku niektórych produktów odstąpienie od umowy w terminie 14 (czternastu) dni nie jest możliwie z powodów sanitarnych.

1.2 Otrzymanie złego, uszkodzonego lub wadliwego produktu

W przypadku otrzymania przez Kupującego złego, uszkodzonego lub wadliwego towaru, wymaga się od Kupującego powiadomienie Sprzedającego tego samego dnia, w którym towar został odebrany. Wspomniane zawiadomienie powinno wskazywać konkretne problemy z towarem. Niezwykle istotne jest, aby Kupujący niezwłocznie przekazał te informacje, określając jakiekolwiek niezgodności lub usterki zaobserwowane w momencie otrzymania towaru i powiadomił o tym fakcie Sprzedającego.

Po otrzymaniu od Kupującego informacji o otrzymaniu złego, uszkodzonego lub wadliwego towaru, Sprzedający przyjmie reklamację i przystąpi do potwierdzenia jej zasadności.

W celu zakwalifikowania towaru do zwrotu, wymiany lub wysłania nowego egzemplarza, Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania od Kupującego wysyłki towaru na własny koszt. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zorganizowanie przesyłki zwrotnej i pokrycie wszystkich powiązanych kosztów. Po otrzymaniu zwróconego towaru(ów) i weryfikacji jego/ich stanu, Sprzedający zobowiązany jest zwrócić Kupującemu poniesione koszty na rzecz zwrotu. Należy jednak pamiętać, że zwrot kosztów za przesyłkę zwrotną będzie ograniczony do kwoty odpowiadającej standardowej opcji dostawy. Jeśli Kupujący zdecydował się na poniesienie dodatkowej opłaty za przyspieszone metody wysyłki, takie jak następny dzień; wysyłka ekspresowa; lub wybrany dzień dostawy, aby zwrócić towar, Sprzedający zrekompensuje Kupującemu kwotę za standardowe koszty dostawy. Sprzedający potwierdza, że wybór droższej opcji wysyłki w przypadku zwrotu następuje według uznania Kupującego, a zwrot kosztów wysyłki będzie oparty na podstawie standardowej stawki dostawy.

Po rozpatrzeniu reklamacji, Sprzedający bierze pełną odpowiedzialność za zaistniałe usterki lub uszkodzenia i niezwłocznie przystępuje do nieodpłatnego dostarczenia nowego towaru do Kupującego. Jeśli Sprzedający nie jest w stanie dostarczyć zamówionego towaru, istnieje możliwość wyboru alternatywnego produktu lub zwrotu pieniędzy.

Jeśli Kupujący wybierze opcję wymiany złego, uszkodzonego lub wadliwego produktu na inny przedmiot o wyższej wartości, Kupujący ponosi odpowiedzialność za opłacenie różnicy pomiędzy pierwotnym, a nowym produktem, tj. droższym produktem. Sprzedający przekaże Kupującemu aktualny koszt i ułatwi niezbędne ustalenia dotyczące płatności.

Odwrotnie, jeśli Kupujący wybierze zamienny produkt o niższej wartości niż pierwotny towar, Sprzedający zwróci Kupującemu różnicę w cenie. Zwrot środków zostanie przetworzony przy użyciu tej samej metody płatności, która została wykorzystana do pierwszego zakupu, co gwarantuje otrzymanie przez Kupującego odpowiedniego zwrotu kosztów za różnicę w cenie.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji i braku możliwości dostarczenia przez Sprzedającego zamówionego towaru, oraz odmowy przez Kupującego możliwości wyboru alternatywnego produktu, Kupującemu przysługuje zwrot pełnej kwoty.

1.3 Zwrot pieniędzy

Po potwierdzeniu przez Sprzedającego, że zwrócony produkt spełnia wszystkie warunki dotyczące zwrotu, Sprzedający jest zobowiązany do dokonania zwrotu pełnej kwoty.

W stosownych przypadkach, zwrot nie będzie obejmował żadnych dodatkowych kosztów poniesionych na rzecz Kupującego, takich jak opłaty celne lub cła przywozowe.

Sprzedający jest zobowiązany do dokonania pełnego i niezwłocznego zwrotu środków; zawsze w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powiadomienia Kupującego o zatwierdzeniu zwrotu. 

2. Naprawa gwarancyjna, wymiana i zwrot produktu z wadami produkcyjnymi

Sprzedający przywiązuje ogromną wagę do jakości towarów. Kupujący jest zobowiązany do powiadomienia Sprzedającego o jakichkolwiek możliwych wadach produktu w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od dnia stwierdzenia usterek na adres info@euro-markt.pl; lub pisemnie, z dołączonymi zdjęciami i szczegółowym opisem na temat zaobserwowanych wad. W przypadku, gdy Kupujący nie zawiadomi Sprzedającego o wadach produktu w wyznaczonym terminie lub co najmniej w terminie objętym w dokumentach gwarancyjnych, Kupujący traci prawo do naprawy, wymiany lub zwrotu produktu.

Po otrzymaniu przez Sprzedającego zawiadomienia Kupującego o zwrocie wadliwego produktu, Sprzedający niezwłocznie powiadomi Kupującego o zasadności reklamacji i uznaniu/nieuznaniu zwrotu produktu. Jeśli Kupujący wyśle produkt na adres zwrotny bez wcześniejszego uprzedzenia Sprzedającego, przesyłka może zostać odrzucona. Koszty transportu nie będą pokryte w miejscu odbioru towaru.

Kupujący jest odpowiedzialny za zorganizowanie zwrotu przesyłki i pokrycie jakichkolwiek związanych z tym aspektem kosztów. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedający zwróci Kupującemu koszty poniesione za zwrot towaru. Należy jednak pamiętać, że zwrot pieniędzy za wysłanie przesyłki będzie ograniczony do kwoty odpowiedniej dla standardowej opcji wysyłki. Jeśli Kupujący zdecydował się na poniesienie dodatkowej opłaty za przyspieszone metody wysyłki, takie jak następny dzień; wysyłka ekspresowa; lub wybrany dzień dostawy, aby zwrócić towar, Sprzedający zwróci Kupującemu kwotę za standardowe koszty dostawy. Sprzedający potwierdza, że wybór droższej opcji wysyłki w przypadku zwrotu następuje według uznania Kupującego, a zwrot kosztów wysyłki będzie oparty na podstawie standardowej stawki dostawy.

Po otrzymaniu przez Sprzedającego zwracanego produktu i potwierdzeniu możliwych wad, Sprzedający zapewni Kupującemu możliwość naprawy lub wymiany produktu na identyczny lub nowszy model tego samego produktu, jeśli naprawa nie jest możliwa.

W przypadku, gdy naprawa nie jest możliwa, a identyczny produkt nie jest dostępny, Kupujący może wybrać inny produkt widniejący na stronie internetowej euro-markt.pl. Jeśli wspomniany produkt ma wyższą wartość, Kupujący ponosi odpowiedzialność za opłacenie różnicy pomiędzy pierwotnym, a nowym produktem, tj. droższym produktem. Sprzedający przekaże Kupującemu aktualny koszt i ułatwi niezbędne ustalenia dotyczące płatności. Odwrotnie, jeśli Kupujący wybierze zamienny produkt o niższej wartości niż pierwotny towar, Sprzedający zwróci Kupującemu różnicę w cenie. Zwrot środków zostanie przetworzony przy użyciu tej samej metody płatności, która została wykorzystana do pierwszego zakupu, co gwarantuje otrzymanie przez Kupującego odpowiedniego zwrotu kosztów za różnicę w cenie.

Dostawa identycznego lub odmiennego produktu, który wybierze Kupujący zostanie zainicjowana nieodpłatnie i niezwłocznie za pośrednictwem firmy kurierskiej od daty potwierdzenia przez Sprzedającego wymiany wadliwego produktu lub dostawy nowego modelu.

W przypadku, gdy naprawa lub wymiana na identyczny/odmienny produkt nie jest możliwa, a Kupujący wybiera opcję odstąpienia od umowy, Sprzedający jest zobowiązany do dokonania pełnego i niezwłocznego zwrotu środków; zawsze w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia powiadomienia Kupującego o zatwierdzeniu zwrotu. W stosownych przypadkach, zwrot nie będzie obejmował żadnych dodatkowych kosztów poniesionych na rzecz Kupującego, takich jak opłaty celne lub cła przywozowe.

Produkt jest objęty gwarancją, jeśli jest ona podana w karcie gwarancyjnej lub na fakturze. Gwarancja obowiązuje zgodnie z instrukcją zawartą w karcie gwarancyjnej.

2.1 Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Sprzedający niniejszym zrzeka się wszelkich reklamacji lub gwarancji związanych z towarami, które były podmiotem nadużycia, niewłaściwego użycia, zaniedbania lub innej formy umyślnej lub niezamierzonej szkody spowodowanej przez Kupującego lub osobę trzecią.

Gwarancją nałożoną przez Sprzedającego są objęte tylko towary, które są używane zgodnie z zamieszczonymi instrukcjami, zalecanymi wytycznymi i przeznaczeniem. Wszelkie zmiany, modyfikacje lub manipulacje przy towarach wykonane przez Kupującego lub jakąkolwiek nieupoważnioną osobę powodują unieważnienie wszelkich praw do reklamacji lub gwarancji udzielonych przez Sprzedającego.

Kupujący potwierdza i rozumie, że Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek usterki, awarie lub uszkodzenia, które powstały w wyniku nadużycia lub nieprawidłowego użycia towaru. Kupujący bierze pełną odpowiedzialność za właściwe posługiwanie się, utrzymanie i korzystanie z towaru w sposób zgodny z instrukcjami i standardami przemysłowymi.

Sprzedający zdecydowanie zaleca Kupującemu zachowanie ostrożności, przestrzeganie zalecanych procedur i odpowiedzialne korzystanie z towarów w celu uniknięcia jakichkolwiek potencjalnych uszkodzeń lub zagrożeń. Kupujący potwierdza, że jakiekolwiek niewłaściwe użycie lub nadużycie towaru może prowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub unieważnienia wszelkich obowiązujących gwarancji.

Nabywając i korzystając z towarów, Kupujący wyraża zgodę na zwolnienie Sprzedającego z wszelkiej odpowiedzialności, roszczeń lub uszkodzeń powstałych w wyniku nadużycia lub niewłaściwego użycia towarów, w tym m.in.: obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub strat finansowych.

Poszukiwanie profesjonalnej porady, postępowanie z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa i zachowanie należytej staranności w czasie użytkowania towaru, aby zapewnić bezpieczne i właściwe warunki leżą wyłącznie w gestii Kupującego.

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji stanowi dodatek do wszelkich innych zastrzeżeń, ograniczeń lub wykluczeń określonych w warunkach i zasadach gwarancji Sprzedającego.

3. Wymiana produktu

Sprzedający nie zapewnia możliwości wymiany zakupionego produktu na inny, który można kupić na stronie internetowej euro-markt.pl.

Jeśli Kupujący chce wymienić produkt, może skorzystać z prawa do zwrotu produktu zgodnie z art. 1.1 niniejszych Warunków, a następnie dokonać zakupu nowego produktu.

4. Pisemne reklamacje

W przypadku, gdy z jakiegoś powodu Kupujący nie będzie zadowolony z zakupu lub usług zapewnionych przez euro-markt.pl, Kupujący może złożyć pisemną reklamację za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: info@euro-markt.pl; lub przesłać ją pocztą na adres Sprzedającego.

W celu szybszej identyfikacji konkretnego zamówienia, do którego Kupujący ma zastrzeżenia, zachęca się do podania w reklamacji numeru zamówienia, numeru konta i nazwy użytkownika.

Na każdą pisemną reklamację złożoną przez klienta, Sprzedający ma obowiązek ustosunkować się w terminie 15 (piętnastu) dni od jej otrzymania.