Każda osoba fizyczna lub prawna korzystająca z tej strony internetowej (euro-markt.pl) jest uważana za użytkownika. Korzystając z usług tej strony internetowej, użytkownik akceptuje wszystkie wymienione poniżej warunki.

Użytkownik nie musi się rejestrować, aby odwiedzić tę stronę lub dokonać zakupu. Niezależnie od rejestracji, Użytkownik będzie mógł nabywać produkty, dokonywać płatności i korzystać z usług niniejszej strony internetowej.

 1. Informacje ogólne.

Strona internetowa euro-markt.pl daje użytkownikom możliwość zakupu produktów różnych producentów.

 1. Prawa autorskie

Cała zawartość tej strony (euro-markt.pl) nie może być powielana, rozpowszechniana lub w inny sposób wykorzystywana do celów komercyjnych bez wyraźnej zgody Sprzedającego lub w jakikolwiek sposób, który może spowodować szkody dla Sprzedającego lub jakiejkolwiek innej strony trzeciej. Treści publikowane na tej stronie internetowej mogą być wykorzystywane wyłącznie dla indywidualnych potrzeb Użytkownika, z zastrzeżeniem wszelkich praw autorskich i własnościowych oraz praw osób trzecich.

Nieuprawnione wykorzystanie zawartości niniejszej strony internetowej, bez zgody właściciela praw autorskich, jest uznawane za naruszenie praw autorskich i podlega postępowaniu sądowemu.

 1. Zmiana Warunków Korzystania z Serwisu

Sprzedający zastrzega sobie prawo do aktualizacji, modyfikacji i usuwania danych z tej strony internetowej i zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków użytkowania, Polityki prywatności i innych informacji na tej stronie w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na niniejszej stronie internetowej.

 1. Zawartość strony internetowej i hiperłącza

Hiperłącza na tej stronie internetowej mogą prowadzić do stron internetowych osób trzecich. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za informacje zawarte na stronach internetowych osób trzecich dostępnych poprzez hiperłącza na stronie internetowej euro-markt.pl ani nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie treści na swojej stronie internetowej, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik.

 

 1. Treści użytkownika

Niniejsza strona internetowa nie może być wykorzystywana do celów niezgodnych z prawem lub związanych z przestępstwami lub bezprawnymi działaniami jakiegokolwiek rodzaju. Zabronione jest przesyłanie, używanie lub ponowne wykorzystywanie materiałów nielegalnych, obraźliwych, nieodpowiednich i niebezpiecznych lub wszelkich materiałów, które mogą naruszać prawa autorskie, zarejestrowane znaki towarowe, prywatność lub jakiekolwiek inne prawa, lub materiałów, które mogą w jakikolwiek sposób obrażać osoby trzecie, które mogą zawierać wirusy komputerowe, propagandę polityczną, reklamy, masowe przesyłanie wiadomości, masową wysyłkę lub jakąkolwiek inną formę spamu i ogólnie wszelkie inne zakłócenia. Strony i produkty nie mogą być wykorzystywane w celach nielegalnych, pornograficznych, nieprawdziwych, dyskryminujących lub rasistowskich.

Użytkownik jest zobowiązany do wykorzystania wszystkich informacji i treści, do których ma dostęp za pośrednictwem strony internetowej lub za pośrednictwem strony internetowej osoby trzeciej, do której link znajduje się na tej stronie, w sposób prawidłowy, dokładny i poprawny.

Sprzedawca ma prawo odmówić dostępu do strony internetowej lub anulować zamówienia tym Użytkownikom, którzy korzystają z treści nielegalnie i / lub naruszyli którykolwiek z warunków niniejszego dokumentu według własnego uznania.

 1. Zawieranie Umów na odległość

Niniejsze Warunki stanowią część obowiązków Sprzedającego i służą temu, aby przed zawarciem Umowy na odległość poinformować Kupującego w sposób jasny i zrozumiały o szeregu okoliczności istotnych dla zawarcia, wykonania i rozwiązania umowy, a wszystko to zgodnie z przepisami prawa.

Pod pojęciem Kupującego rozumie się każdego użytkownika niniejszej strony internetowej, zarówno osobę fizyczną jak i prawną, która zamówi i zapłaci za jakikolwiek produkt na stronie internetowej Sprzedającego. 

Sprzedający działa we własnym imieniu, dokonując sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej euro-markt.pl

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków w dowolnym czasie, a zmiany te będą obowiązywać w momencie publikacji na niniejszej stronie internetowej.

W procesie zamawiania produktów z tej strony internetowej, a przed potwierdzeniem zamówienia, Kupujący jest zobowiązany do zaakceptowania/oświadczenia, że zapoznał się i zgadza się z Warunkami Zakupu. Z chwilą potwierdzenia zamówienia, umowę uważa się za zawartą i przesyła się Kupującemu potwierdzenie e-mailem. Warunki Zakupu są częścią umowy zawieranej na odległość wraz ze specyfikacją i ceną zakupionego produktu (produktów).

Do zawarcia umowy niezbędne jest, aby Kupujący był osobą posiadającą pełną zdolność do prowadzenia działalności gospodarczej.

Użytkownik nie jest zobowiązany do rejestracji, ale jeśli chce, może to uczynić poprzez formularz rejestracyjny w euro-mark.pl

Kupujący jest odpowiedzialny za kompletność i autentyczność danych wprowadzonych podczas rejestracji. W przypadku zmiany danych Kupujący jest zobowiązany do poinformowania o tym Sprzedającego.

Prawdziwość i poprawność wprowadzonych danych jest ważna dla prawidłowego zamówienia i dostawy. W przypadku podania nieprawidłowych danych Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy.

Jeżeli Kupujący podejrzewa, że jego dane są dostępne dla osób trzecich i wykorzystywane lub mogą być wykorzystywane bez jego zgody, Kupujący powinien niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków w przypadku wystąpienia zdarzenia, na które Sprzedawca nie ma wpływu, takich jak: klęski żywiołowe, wojna, terroryzm, strajk, różnego rodzaju ograniczenia lub opóźnienia dotyczące przewoźników lub opóźnienia w dostawie towarów.

 1. Konto użytkownika

Kupujący może zamówić towar bezpośrednio w interfejsie sklepu internetowego z lub bez rejestracji. 

Podczas rejestracji na stronie internetowej i zamawiania towarów, klient jest zobowiązany do podania dokładnych i prawdziwych informacji. Kupujący musi aktualizować informacje podane na koncie po każdej zmianie. Sprzedający uważa, że informacje podane przez Kupującego na koncie i podczas procesu zamawiania są prawidłowe.

Dostęp do konta użytkownika chroniony jest przez nazwę użytkownika i hasło. Kupujący zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta.

Sprzedający ma prawo do usunięcia konta użytkownika, w szczególności w przypadku, gdy Kupujący nie korzysta ze swojego konta przez okres dłuższy niż 24 miesiące lub gdy Kupujący narusza swoje obowiązki wynikające z Umowy Zakupu (w tym regulaminu).

 

 1. Informacje o produktach

Wszystkie produkty prezentowane są wraz z opisem i na zdjęciach będących własnością Sprzedającego.

Wszelkie nieautoryzowane kopiowanie i wykorzystywanie zawartości tej strony internetowej jest zabronione.

Informacje zawarte na stronie internetowej euro-mark.pl w każdym opisie produktu i usługi, wraz z ich zdjęciami, grafikami lub filmami, jak również znakami towarowymi, służą wyłącznie celom informacyjnym dla klientów. Dlatego też Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w podanych informacjach, ale zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby te błędy i braki zostały jak najszybciej skorygowane.

Zdjęcia produktów, które są przedmiotem zakupu nie zawsze muszą odpowiadać produktom w rzeczywistości, w szczególności ze względu na ustawienia monitora na komputerze klienta, postrzeganie kolorów przez klienta widzianych na ekranie itp. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy produktem przedstawionym na zdjęciu a dostarczonym produktem nie wynika to z wady produktu. 

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w tłumaczeniu.

Żądany produkt można zamówić tylko wtedy, gdy jest on dostępny. Ze względu na dużą ilość jednoczesnych zamówień, informacja o dostępności produktu może być błędna i nie odpowiadać stanowi magazynowemu.

Jeśli zamówiony produkt jest niedostępny, Sprzedający powiadomi o tym Kupującego. Kupujący zostanie poinformowany o terminie, w którym produkt będzie ponownie dostępny i otrzyma możliwość zakupu alternatywnego produktu z euro-markt.pl który jest dostępny do dostawy i który jest najbardziej zbliżony swoimi właściwościami do produktu, który nie może być dostarczony.

 

 1. Ceny produktów i koszty dostawy

Wszystkie ceny na stronie internetowej euro-markt.pl są podane w Zl (Złoty) (zmień na walutę swojego kraju). W cenę produktu wliczony jest podatek VAT.

Przed potwierdzeniem zamówienia Kupujący ma wgląd do ostatecznej ceny, jaką zapłaci za zamówienie. Ostateczna cena jest wyrażona jako suma oddzielnie podanych pozycji: ceny produktu, ceny podatku VAT oraz kosztów dostawy (jeśli nie jest ona bezpłatna).

Szczegóły dotyczące wysyłki, śledzenia zamówienia i czasu dostawy znajdują się w części Wysyłka i śledzenie zamówienia.

 1. Sposób płatności

Kupujący może zamówić i kupić produkt jako zarejestrowany użytkownik lub gość. Produkt uważa się za zamówiony, gdy Kupujący zakończył cały proces składania zamówienia. Płatność za zamówione produkty może być dokonana w następujący sposób:

 • Karty kredytowe i debetowe: Visa, MasterCard
 • PayPal
 • Płatność za pobraniem (COD)

 

Płatności kartą dokonywane są poprzez system płatności kartą zintegrowany na tej stronie internetowej. Dane dotyczące karty oraz jej właściciela nie są przechowywane na serwerach Sprzedawcy. Zakup jest dokonywany po pomyślnej autoryzacji karty. Jeśli system odmówi autoryzacji płatności kartą, wymagana jest inna metoda płatności. Sprzedawca nie posiada informacji o przyczynach odrzucenia karty, które mogą mieć charakter techniczny lub biznesowy. Zamówienie nie zostanie zrealizowane do momentu dokonania płatności.

Po dokonaniu płatności Kupujący zostanie powiadomiony e-mailem lub sms-em o zrealizowanym zamówieniu i zawartej umowie, a jeśli Kupujący nie otrzyma tego powiadomienia, warto sprawdzić, czy wiadomość nie znajduje się w folderze Junk / Spam oraz czy skrzynka pocztowa nie jest zapełniona.

 1. Zniżki i kody rabatowe

Sprzedawca będzie od czasu do czasu oferował różne rabaty i kody rabatowe, takie jak rabaty sezonowe, rabaty świąteczne, Black Friday itp.

Zarejestrowani użytkownicy będą w pierwszej kolejności powiadamiani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sms o promocyjnych rabatach i aktualizacjach.

Kod rabatowy jest wprowadzany podczas procesu zamawiania, a zniżkę uzyskuje się poprzez wpisanie kodu w odpowiednie pole. Jeżeli Kupujący chce skorzystać z kodu rabatowego, musi go wpisać przed realizacją zamówienia. Po skompletowaniu zamówienia nie ma już możliwości wykorzystania kodu rabatowego do niego. W takim przypadku kod rabatowy może być wykorzystany przy kolejnych zamówieniach.

Kupujący może wykorzystać tylko jeden kod rabatowy na jedno zamówienie. Kody rabatowe nie sumują się z innymi promocjami.

 

 1. Rozstrzyganie sporów

Niniejsze ogólne warunki podlegają prawu państwa i sądom właściwym dla siedziby Sprzedawcy.

Lutkans Tech Limited, numer rejestracyjny: 3083382, 12/F Henley Building, 5 Queen’s Road Central, Central, Hong Kong, email: info@lutkanstech.com